To use all functions register Registreer nu

Algemene voorwaarden

Samenvatting

 1. Wetime beheert een platform waarop de meeste content aangeleverd wordt door leden.
 2. Je bent verantwoordelijk voor je aanmeldingsgegevens en voor alles wat je publiceert. Je mag geen illegale of schadelijke content publiceren.
 3. Wetime kan content gepubliceerd door leden wel controleren, maar Wetime is niet aansprakelijk voor content gepubliceerd door leden.
 4. Je gaat ermee akkoord om notificaties of e-mails met betrekking tot je profiel te ontvangen. Je kan in je Instellingen op elk moment aanpassen welke notificaties je wenst te ontvangen.
 5. Niet naleven van deze voorwaarden kan resulteren in een (al dan niet tijdelijke) blokkering van de diensten, zonder waarschuwing.
 6. De aansprakelijkheid van Wetime is strikt gelimiteerd.

Toestemming

De website Wetime.be en de Wetime applicaties die gedownload kunnen worden (de “Website”) zijn eigendom van Marsiecom comm. v, een in Antwerpen, België geregistreerd bedrijf met handelsnummer 0656.910.625 (hierna “Wetime” of “we”),

Door het gebruik van deze Website stem je in met de Algemene Voorwaarden. Gebruik de Website niet als je het niet eens bent met de Algemene Voorwaarden.

Lees het Privacybeleid en de Gedragscode. Deze Algemene Voorwaarden vormen samen met het Privacybeleid en de Gedragscode de volledige overeenkomst tussen jou en Wetime (“Overeenkomst”).

Website – gebruik en toegang

De diensten die Wetime aanbiedt zijn alleen voor volwassenen bedoeld. Je moet minstens 18 zijn om de Website te mogen gebruiken. Als je volgens de wetgeving in jouw land ouder moet zijn dan 18 om deze Website te gebruiken geldt de minimumleeftijd van die wetgeving.

Je moet correcte, waarheidsgetrouwe en niet-misleidende informatie over jezelf geven. Wijzig je gegevens zodra ze veranderen. Je verklaart dat de informatie die je publiceert de rechten van eventuele derde partijen niet schendt.

Lidmaatschap

Je krijgt toegang tot de diensten en wordt lid van de Website door het aanmaken van een profiel op de Website. Niemand mag meer dan één keer registreren, zelfs niet als je een andere naam gebruikt. Lidmaatschap is persoonlijk en kan niet overgedragen worden aan derde partijen.

Wetime heeft het recht om elke lidmaatschapsaanvraag te weigeren. Je lidmaatschap begint pas na het ontvangen van een bevestigingsmail van Wetime en het goedkeuren van het profiel door admin.

Beëindiging en opschorting

Je kan je lidmaatschap van Wetime op elk moment beëindigen via je Instellingen.

Opzegging door jou noch opzegging door ons geven je recht op enige vergoeding.

Wetime kan je lidmaatschap op eender welk moment opzeggen of opschorten wanneer je de Algemene voorwaarden schendt of wanneer er een risico bestaat dat je de Algemene voorwaarden zou schenden. Een dergelijke beëindiging of opschorting kan zonder waarschuwing uitgevoerd worden. Je krijgt nadien wel altijd bericht van ons. Na een dergelijke beëindiging of opschorting kan je niet opnieuw registreren of onze diensten gebruiken, tenzij je bericht krijgt dat de schorsing werd opgeheven.

Je erkent en aanvaardt dat beëindiging van je lidmaatschap, om welke reden dan ook, betekent dat de content die je toevoegde op Wetime volledig verwijderd zal worden.

Verplichtingen voor leden

Elk gebruik van de Website moet de toepasselijke wetgeving respecteren. Je mag de Website niet gebruiken als toepasselijke wetten je dit verbieden.

Wetime kan zonder voorafgaande waarschuwing je gegevens doorgeven aan de betreffende autoriteiten wanneer je de wet overtreedt. In ons Privacybeleid kan je meer lezen over hoe we met je gegevens omgaan.

Je mag deze Website niet gebruiken om goederen of diensten te verkopen of om promotioneel materiaal te verdelen zonder voorafgaande en expliciete toestemming van Wetime.

Je moet de Gedragscode respecteren bij het gebruik van de Website.

Gegevens gepubliceerd door leden

Op Wetime kan je nieuwe koppels leren kennen, chatten en foto’s delen op double date gaan. Wetime veilig en leuk houden is even belangrijk voor ons als voor jou.

Je bent verantwoordelijk voor alle teksten, foto’s en andere informatie die je publiceert op Wetime.

In het bijzonder:

 • Je mag geen beledigingen, obsceniteiten, pornografisch materiaal of eender welk ander materiaal dat de menselijke waardigheid in het gedrang kan brengen publiceren.
 • Je mag andere bezoekers van de Website geen schade toebrengen door het installeren van computervirussen of andere malware.
 • Je mag geen misleidend, lasterlijk, bedreigend of beledigend materiaal publiceren.
 • Je mag andere leden niet stalken of proberen hen te overtuigen van je politieke of religieuze overtuigingen. Overdreven gebruik van nationalistische of religieuze symbolen zal niet getolereerd worden.
 • Je mag iemands identiteit niet stelen. Je houdt je eigen identiteit aan in al je publicaties.
 • Je mag geen illegaal materiaal of materiaal dat aanzet tot misdrijven publiceren. Foto’s met wapens zijn niet toegelaten.
 • Je mag geen materiaal publiceren dat intellectuele eigendommen of portretrecht van anderen schendt. Dit betekent dat je materiaal of foto’s van anderen niet mag kopiëren zonder hun expliciete toestemming.
 • Dit is de Nederlandse versie van Wetime. Om communicatie en moderatie mogelijk te maken mag je alleen Nederlands gebruiken. Deze regel geldt niet voor citaten, gedichten, liedjesteksten of moppen.

Pas op!

 • De Website kan materiaal bevatten dat jij ongepast vindt.
 • Wetime heeft het recht, maar niet de verplichting, om leden en het materiaal dat ze publiceren op de Website te controleren. Wetime kan tussenkomen bij geschillen tussen leden.
 • Wetime heeft het recht om eender welk materiaal van de Website te verwijderen, als dit materiaal in strijd is met de Algemene voorwaarden of als het materiaal schadelijk is voor het bedrijf of een derde partij.

Veiligheid

Publicatie van vertrouwelijk of gevoelig materiaal doe je op eigen risico.

Het gebruik van logins, wachtwoorden en/of andere toegangscodes (hierna logingegevens genoemd) valt volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. De gebruiker moet zijn logingegevens vertrouwelijk en veilig houden. De gebruiker moet Wetime onmiddellijk verwittigen indien zijn logingegevens misbruikt worden via een e-mail naar info”at”wetime.be.

Je stemt ermee in om redelijke voorzorgsmaatregelen in acht te nemen bij je interacties met andere leden, zeker als je besluit om andere leden offline te ontmoeten. Je leest de Gedragscode voor je de Website begint te gebruiken.

Ongewenst en illegaal materiaal op Wetime moet je zo snel mogelijk melden via de ‘Meld misbruik’ knop. Als je klacht terecht is zal Wetime alle ongepast materiaal (tekst, beelden, informatie, gegevens) zo snel mogelijk verwijderen. Illegale activiteiten kunnen gerapporteerd worden aan de autoriteiten.

Notificaties en serviceberichten

Je gaat ermee akkoord dat Wetime je belangrijke meldingen stuurt op de website, mobiele apps of via e-mail.

Je contactgegevens moeten correct zijn om belangrijke meldingen te kunnen ontvangen. Voor serviceberichten of meldingen over de service kan Wetime ook een banner plaatsen op de site om je op de hoogte te brengen van bepaalde veranderingen, zoals wijzigingen in deze Overeenkomst.

Wetime kan je ook op de hoogte brengen door een e-mail te sturen naar een e-mailadres gekoppeld aan je account. Je gaat er ook mee akkoord dat Wetime je via je Wetime account kan contacteren of via andere middelen, waaronder e-mail, mobiel nummer of telefoon in verband met je Wetime account of services die verband houden met Wetime.

Controleer in je Instellingen welke berichten je ontvangt van Wetime. Je gaat ermee akkoord dat wij geen aansprakelijkheid hebben met betrekking tot of ten gevolge je nalatigheid om correcte contact- of andere gegevens te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, het niet ontvangen van belangrijke informatie.

Aansprakelijkheid

De Website is een platform waarop leden informatie over zichzelf kunnen publiceren en in contact kunnen komen met andere leden. Wetime regelt geen ontmoetingen, relaties of advies bij relaties. De infrastructuur van de Website wordt beschikbaar gesteld door Wetime, maar het materiaal op de Website wordt grotendeels door leden gepubliceerd. Wetime kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enig gedrag van haar leden of indien de Website bepaalde verwachtingen niet inlost. Wetime geeft geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, veiligheid of continuïteit van deze dienst.

Wetime heeft geen controle over de kwaliteit, compatibiliteit of veiligheid van haar leden of over de waarheidsgetrouwheid, accuraatheid of volledigheid van publicaties op de Website. Je bent je ervan bewust dat, ondanks de verbodsbepalingen in deze Algemene voorwaarden, materiaal op de Website onjuist of bedrieglijk kan zijn.

Wetime neemt alle redelijk mogelijke maatregelen om te verzekeren dat de Website operationeel en vrij van bugs is. De aard van het internet en van software beletten echter een continue en foutloze werking.

Je bent je ervan bewust en aanvaardt dat de contractuele en extra-contractuele aansprakelijkheid van Wetime beperkt is tot rechtstreekse schade, met een maximum waarde van:

 1. De totale waarde van de lidmaatschapsbijdragen die je betaalde tijdens de twaalf (12) maanden die voorafgingen aan de gebeurtenis die schade veroorzaakte; of
 2. max €20.

Wetime kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of directe schadelijke gevolgen van jouw gedrag of gedrag van anderen op de Website, daarbij inbegrepen (maar niet beperkt tot) emotionele schade, verlies van mogelijkheden, verlies van gegevens, verlies van tijd of enige andere schade die resulteert uit communicatie of ontmoetingen met leden die je via de Website leerde kennen.

De bovenstaande disclaimers en beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet in het geval van fraude of grove of opzettelijke nalatigheid tegenover Wetime. Wanneer dit toegelaten is door de toepasselijke wetgeving, wordt ook aansprakelijkheid voor lichamelijke kwetsuren en dood uitgesloten.

Je gaat ermee akkoord ons schadeloos te stellen tegenover alle claims van derde partijen (inclusief juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met je gebruik van de Website, informatie en/of materiaal dat door jou gepubliceerd werd op de Website en/of elke vorm van contractbreuk.

Intellectuele eigendomsrechten

Je garandeert dat de informatie op je profiel door jou gepubliceerd werd en dat jij de enige auteur op dat profiel bent. Je geeft Wetime een recht om gegevens die je via de Website deelde met andere leden, – inclusief maar niet beperkt tot tekst, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, fotobeschrijvingen… – te gebruiken, verwerken, vertalen of te wijzigen.

Handelmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, animaties, video’s en tekst op https://www.wetime.be zijn het intellectueel eigendom van Wetime en kunnen niet gereproduceerd, gebruikt, gepubliceerd, verdeeld, verkocht of getoond worden zonder de expliciete, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Wetime.

Bevoegde rechtbanken en wetgeving

Deze overeenkomst valt onder het Belgische recht, zonder geldigverklaring van de conflictregels daarvan. In geval van geschil omtrent het gebruik van de Website of deze overeenkomst zijn de Hoven en Rechtbanken voor het gebied Gent, België bevoegd, tenzij anders bepaald door het geldende consumentenrecht.

Wecoins

Wecoins zijn punten die verdiend kunnen worden op de website. Deze punten zijn enkel inwisselbaar voor producten uit onze korting shop. Deze producten zijn niet inwisselbaar voor geld. Deze kortingen zijn gratis  in ruil voor de nodige punten. Deze producten zullen nooit tegen een geldelijke vergoeding verkocht worden.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims bij schending van auteursrecht.

Indien je vermoedt dat je werk gekopieerd werd en op de Service gepost werd op een manier die een inbreuk vormt op het auteursrecht, gelieve de volgende informatie door te sturen aan onze Copyright Agent:

 • een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrechtelijk belang;
 • een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk;
 • een beschrijving van waar het materiaal zich op de Service bevindt (en die beschrijving moet voldoende zijn om ons in staat te stellen het vermeende inbreukmakende materiaal te vinden);
 • jouw contactinformatie, inclusief je adres, telefoonnummer en e-mailadres;
 • een schriftelijke verklaring door jou dat je te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger, of de wet;
 • een verklaring door jou, op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in je kennisgeving juist is en dat jij de eigenaar van het copyright bent of bevoegd bent om namens de eigenaar op te treden.

Kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht dient te worden gestuurd aan de Copyright Agent van het bedrijf op copyright@wetime.be of op het volgende adres:
Wetime
Marsiecom comm. v
Wapenhaghestraat 2 2600 Antwerpen

Marsiecom comm. v zal de accounts van herhaalde overtreders blokkeren.

Wijzigingen in deze Algemene voorwaarden

Wetime kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Gewijzigde versies worden van kracht dertig (30) dagen na publicatie op de Website. Je aanvaardt de gewijzigde versie impliciet als je de Website blijft gebruiken na de wijzigingen. Als de wijzigingen een negatief effect hebben op een dienst waarvoor je betaalde, heb je het recht om deze dienst op te zeggen en een pro rata vergoeding te ontvangen, op voorwaarde dat je ons verwittigt binnen de eerder vermelde periode van 30 dagen.